====================

U dient de volgende stappen te doorlopen om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aspirant-lid

U dient zich eerst in te schrijven als aspirant-lid van de Bond van Volkstuinders, dit kunt u doen via de website van de Bond van Volkstuinders. U bent dan aspirant-lid en per jaar moet u een contributie daarvoor aan de Bond betalen van ca € 40. Tevens verkrijgt u hiermee het recht, om u op de wachtlijst van de (29) tuinparken van de Bond van Volkstuinders te laten plaatsen.

Wachtlijst

Voor aspirant-leden bestaat de mogelijkheid om op een vaste zaterdag per maand (tijdens het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober) zich te laten inschrijven op de wachtlijst van het tuinpark. Deze zogenaamde inschrijvingsdagen en de tijdstippen daarvan staan vermeld op de website onder Agenda en de pagina Te Koop. Deze agenda is tevens opgenomen in de mededelingborden op het tuinpark. De kosten voor inschrijving bij Ons Lustoord bedragen € 10 en moeten ter plekke per pin worden voldaan.

Benodigde gegevens

U dient de volgende gegevens te kunnen overleggen: uw persoonlijke gegevens, evenals de gegevens van uw (eventuele) partner; bewijs van aspirant-lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders; een (voorlopig) bewijs dat u woonachtig bent op een woonadres in Nederland, dan wel een woonadres in Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Badhoevedorp (postcodegebied 1171), indien u zich als aspirant bij de Bond van Volkstuinders hebt ingeschreven na 12 juni 2021. Na het invullen van het formulier wordt u met een volgnummer opgenomen in de aspirantenlijst van het Tuinpark, zodat het Bestuur op enig moment de juiste rangorde voor de toewijzing van een tuin aan een aspirant-lid kan bepalen.

Toewijzing door het Bestuur

Elke (nieuwe) tuin die in de verkoop komt, moet veertien dagen worden gepubliceerd om huidige tuinders een kans te geven door te schuiven. Voorts kan elk aspirant-lid op de wachtlijst van het tuinpark zijn of haar interesse voor een bepaalde tuin kenbaar maken aan het Bestuur: bestuuronslustoord@gmail.com. Het Bestuur bepaalt op basis van volgnummer (rangorde) aan welk aspirant-lid een tuin wordt toegewezen. Een en ander met betrekking tot deze procedure is opgenomen in de Statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.

Aankoopprijs

Het tuinhuis en de tuin zijn door twee commissies van het tuinpark, te weten de Bouw- en Taxatiecommissie en de Tuincommissie getaxeerd. Hieruit volgt een taxatiewaarde van de tuin met opstallen, die tevens de maximale aankoop/verkoopprijs aangeeft: lager mag, hoger niet! De overname van eventuele inventaris is een zaak tussen de verkoper en koper en het tuinpark heeft hier dus geen inspraak in of bemoeienis mee. De gehele financiële afhandeling (excl. inventaris) verloopt via het penningmeesterschap van het tuinpark: de koper betaalt dus aan het tuinpark en het tuinpark betaalt weer aan de verkoper. De verkoper ontvangt daarvoor van het tuinpark een Eindafrekening en de koper een Aankooprekening, waarbij ook een groot deel van de kosten van het lopende jaar pro rato worden verrekend tussen verkoper en koper. De koper wordt tevens entreegeld en bondscontributie in rekening gebracht, met aftrek van de eerder betaalde aspiranten-contributie. De Aankooprekening en de Eindafrekening zijn bij eventuele verschillen in prijzen, afwijkende afspraken, afwijkende vermeldingen op de website en/of de mededelingenborden leidend.

Uittreksel

uit het bevolkingsregister, basisregistratie personen (BRP, voorheen gemeentelijke basisadministratie GBA)

Als een tuin definitief is toegewezen en aangekocht door een aspirant-lid, dan dient laatstgenoemde vóór de daadwerkelijke overdracht van de tuin een uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP) te overleggen, niet ouder dan drie maanden, waaruit onomstotelijk blijkt dat het aspirant lid een woonadres in Nederland heeft, dan wel een woonadres in Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Badhoevedorp (postcodegebied 1171), indien u zich als aspirant bij de Bond van Volkstuinders hebt ingeschreven na 12 juni 2021..

Overdracht: van verkoper naar koper

Financiële afhandeling loopt via de bond van volkstuinders. Als aan alle financiële en overige verplichtingen (zie ook bij punt Uittreksel uit het bevolkingsregister, basisregistratie personen (BRP, voorheen gemeentelijke basisadministratie GBA) ) bij de aankoop van een tuin door koper zijn voldaan, krijgen verkoper en koper van het Bestuur een uitnodiging voor de registratie van de overdacht van de tuin middels het zogenaamde 'Tuinregistratieformulier'. Dit formulier is bedoeld als basisdocument voor de registratie van de tuin op naam van de koper (en eventuele partner) in de ledenadministratie van het tuinpark alsmede in de ledenadministratie van de Bond van Volkstuinders.

​Tot zover de uitleg met betrekking tot de aankoopprocedure tuinen van Tuinpark Ons Lustoord, voor verdere informatie en uitleg over de rechten en verplichtingen die een volkstuin met zich brengt mogen wij u verwijzen naar de website en de Statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.

Met bovenstaande hopen wij uw vragen volledig te hebben kunnen beantwoorden. Indien u toch nog vragen mocht hebben dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via het bestuur: bestuuronslustoord@gmail.com.

Aankoopprocedure