Verkoopprocedure

====================
Deze tekst zal in de loop van tuinseizoen 2023 op sommige plekken geactualiseerd worden.

Om een zo volledig mogelijk verkoopdossier op te kunnen bouwen en zodoende een (potentiële) koper van alle informatie te kunnen voorzien, dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

1. In een schriftelijke mededeling naar het Bestuur van Tuinpark 'Ons Lustoord' geeft u de door u voorgenomen verkoop van uw tuin aan en, indien voor u van toepassing, tevens de opzegging van uw lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders. Deze schriftelijke mededeling kunt u per post t.a.v. het Bestuur sturen of in de brievenbus deponeren van het Bestuur aan de buitenzijde van het clubhuis van Tuinpark 'Ons Lustoord'. Na ontvangst door ons van uw schriftelijke mededeling van voorgenomen verkoop krijgt u van ons een bevestiging dat wij uw verzoek tot verkoop en/of opzegging hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen.

2. De tuin en het huisje dienen in een goed te taxeren staat zijn, waarbij wij de volgende eisen stellen om de taxatie zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren:

  • De onderkant van de vloer en de balken zijn zichtbaar d.m.v. een luik in de vloer met een afmeting van 60 x 60 cm. (n.v.t. indien er een betonplaat is gebruikt).

  • De kapconstructie en het dakbeschot zijn zichtbaar. Bij een verlaagd en/of geïsoleerd plafond is een luik noodzakelijk.

  • De fundering, betonplaat en/of vorstrand zijn zichtbaar.

  • De septic tank is aanwezig, zichtbaar en bereikbaar voor controle (de deksel dient direct gelicht te kunnen worden).

  • Er zal een controle plaatsvinden op de goede werking van en bij het doortrekken van het toilet

  • De stapelput(ten) is/zijn zichtbaar en bereikbaar.

  • De waterput is zichtbaar en bereikbaar.

3. Er dient voldaan te zijn aan alle door de Bond van Volkstuinders vastgestelde richtlijnen ten aanzien van het huisje, de tuin en het onderhoud. Indien het niet mogelijk is voor de Bouw- en Taxatiecommissie om de staat van één van bovengenoemde punten te controleren, dan zal hiervoor, een door de Bond van Volkstuinders vastgesteld bedrag, op de totale taxatiewaarde in mindering worden gebracht.

4. U levert tezamen met een plattegrond van uw tuin (waarop de opstallen, septic tank, putten e.d. beschreven staan) persoonlijk in bij de Bouw- en Taxatiecommissie, tezamen met een sleutel van het huisje. Bij inlevering van de sleutel bij de Bouw- en Taxatiecommissie ondertekent u een formulier waarop u de staat van uw tuin vermeld staat.

5. Binnen een periode van 2 tot 4 weken zullen zowel de Bouw- en Taxatiecommissie alsmede de Tuincommissie uw tuin taxeren.

6. Nadat beide taxaties door het Bestuur ontvangen zijn zal er een volledig taxatieoverzicht voor u worden opgesteld met de maximale verkoopprijs.

7. U zult zo spoedig mogelijk van dit taxatieoverzicht op de hoogte worden gesteld en het taxatieoverzicht zal tevens door u voor akkoord moeten worden getekend.

8. Indien u akkoord gaat met de verkoopprijs dan zal uw tuin zo spoedig mogelijk te koop worden aangeboden op de daarvoor bestemde borden en andere door het Bestuur aangewezen locaties en media.

Het staat u uiteraard vrij om een potentiële koper aan te dragen, houdt u er echter rekening mee dat de Bond van Volkstuinders van ons eist dat de verkoop van tuinen geschiedt op basis van het langst bestaande lidmaatschap en/of de eerste belangstellende. Het tuinhuis en de tuin zijn door twee commissies van het tuinpark, te weten de Bouw- en Taxatiecommissie en de Tuincommissie getaxeerd, hieruit volgt een taxatiewaarde van de tuin met opstallen die tevens de maximale aankoop/verkoopprijs aangeeft, lager mag, hoger dus niet!

De overname van eventuele inventaris is een zaak tussen de verkoper en koper en het tuinpark heeft hier dus geen inspraak in of bemoeienis mee. De gehele financiële afhandeling (excl. inventaris) verloopt via het penningmeesterschap van het tuinpark, de koper betaalt dus aan het tuinpark en het tuinpark betaalt weer aan de verkoper. De verkoper ontvangt daarvoor van het tuinpark een Eindafrekening en de koper een Aankooprekening, waarbij ook een groot deel van de kosten van het lopende jaar pro rato worden verrekend tussen verkoper en koper en de koper tevens entreegeld en bondscontributie in rekening gebracht krijgt onder aftrek van de eerder betaalde aspiranten-contributie. De Eindafrekening en de Aankooprekening zijn bij eventuele verschillen in prijzen, afwijkende afspraken, afwijkende vermeldingen op de website en/of de mededelingenborden leidend.

'Onderhandse' verkoop is niet toegestaan conform het beleid van de Bond van Volkstuinders. Financiële afhandeling loopt via de bond van volkstuinders.

Tot het moment dat de tuin na verkoop daadwerkelijk is overgedragen blijven alle rechten en plichten ten aanzien van het lidmaatschap van kracht. Dit betreft ook het te verrichten verplicht algemeen werk en het onderhoud aan de eigen tuin.

Opmerking: De Bouw- en taxatiecommissie heeft alleen zitting en/of vergadering binnen het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober.

Met bovenstaande hopen wij uw vragen volledig te hebben kunnen beantwoorden. Indien u toch nog vragen mocht hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het bestuur: bestuuronslustoord@gmail.com